Zarząd Powiatu Rada Powiatu Jednostki powiatowe Charakterystyka Powiatu Kontakt Polityka Cookies
Strona główna  >  Informacja dla... 





INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI

Zgodnie z zapisami art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi spowoduje, wystąpienie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu. Koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu do zakończenia postępowania poniesie osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.
W przypadku podejrzenia, iż usunięto Państwu pojazd w pierwszej kolejności należy skontaktować się ze Strażą Miejską lub jednostką Policji w Pabianicach w celu ustalenia, czy rzeczywiście usunięcie miało miejsce i na jakiej podstawie usunięto Państwa pojazd.

Telefony:

 • Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach – 42 22 53 300;
 • Straż Miejska w Pabianicach – 42 225 46 00.
Odwołania/zastrzeżenia itp. co do okoliczności będących podstawą wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały, to jest odpowiednio do Straży Miejskiej w Pabianicach lub do Policji.

Na terenie Powiatu Pabianickiego odholowania pojazdu na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu dokonuje firma:
Pomoc Drogowa i Parking Strzeżony Przemysław Boczkiewicz
95-054 Ksawerów, ul. Łódzka 28
telefon: 422158280, 42 213 84 99.
Pojazdy usunięte z drogi w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym umieszczane są na parkingu strzeżonym zlokalizowanym w Ksawerowie przy ulicy Łódzkiej 28.

Odbiór pojazdu z parkingu.

 1. Odbiór pojazdu odholowanego na parking strzeżony na podstawie dyspozycji Policji / Straży Miejskiej możliwy jest dopiero po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie z drogi (holowanie) i przechowywanie na parkingu strzeżonym.
 2. Stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym podane są w Uchwale Nr LXI/424/14 Rady Powiatu Pabianickiego z 28 sierpnia 2014 r.
 3. Opłata za przechowywanie naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym, natomiast opłata za usunięcie pojazdu (holowanie) ma charakter jednorazowy.
 4. Opłaty należy dokonać:
  • na konto bankowe Powiatu Pabianickiego - 83102034370000130200180869 Tytułem: opłata za usuniecie i przechowywanie pojazdu o nr rej. ............./ DMC …...............wraz z podaniem danych osobowych (imię, nazwisko, adres) właściciela poj. I daty usunięcia pojazdu na parking. Podanie nr rej. pojazdu i danych osobowych jest konieczne do weryfikacji wpłaty. Podanie Dopuszczalnej Masy Całkowitej pojazdu jest konieczne dla weryfikacji wysokości opłaty.
  • w kasie Starostwa Powiatowego w Pabianicach – Wydział Komunikacji i Transportu po otrzymaniu kwitu. Należy okazać dyspozycję usunięcia pojazdu, dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) oraz zezwolenie do odbioru pojazdu.
 5. Po uiszczeniu opłaty należy udać się na parking strzeżony w celu odbioru pojazdu.
 6. Pojazd z parkingu odbiera właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe).
 7. Warunkami odbioru pojazdu z w/w parkingu jest okazanie przez osobę uprawnioną:
  • dowodu zapłaty za całkowite koszty usunięcia i przechowywania pojazdu;
  • zezwolenia wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (Policja, Straż Miejska);
  • dokumentu tożsamości;
  • dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe).

Uwaga! Za każdy dzień przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym naliczane są opłaty z tego tytułu. Odbiór pojazdu z parkingu powinien być dokonany w tym samym dniu.
Nie ma możliwości rozłożenia tej płatności na raty, czy też jej umorzenie przed wydaniem pojazdu.

Podstawa Prawna:

 • art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. Nr 1137 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011, Nr. 143, poz. 846)
 • Uchwała nr LXI/424/14 Rady Powiatu Pabianickiego z 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na 2015 rok.


Printer Friendly Version Email This To Your Friend
System Zarządzania Jakością
PN-EN ISO 9001:2009

Internetowa rejestracja do kolejki
Wydziału Komunikacji i Transportu




Biuletyn
Informacji
Publicznej


Związek
Powiatów
Polskich


Dziennik Ustaw


Monitor Polski


Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego


Certyfikat Akcji Przejrzysta Polska

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 - 2010 r.



Gospodarka odpadami
informacja nt. ważności decyzji





Kalendarz dla organizacji pozarządowych



















Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Jesteś osobą na tej stronie. | Kontakt: Webmaster