Zarząd Powiatu Rada Powiatu Jednostki powiatowe Charakterystyka Powiatu Kontakt Polityka Cookies
Strona główna  >  Zarządzanie Kryzysowe  >  Terminologia 

Zarządzanie kryzysowe - terminologia

Zarządzanie kryzysowe - to uporządkowana działalność polegającą na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym lub przejmowaniu nad nimi kontroli i kształtowaniu ich przebiegu w drodze zaplanowanych działań oraz na odtworzeniu zasobów lub przywróceniu im ich pierwotnego charakteru.

Sytuacja kryzysowa – to stan narastającej destabilizacji powodujący intensywne, trwałe i długofalowe pogorszenie funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Charakteryzuje się eskalacją zagrożenia, utratą kontroli nad ograniczaniem skutków zdarzenia (sytuacji kryzysowej) przez poszczególne służby, inspekcje lub straże. Sytuacja taka, może również, powodować ujemne skutki w gospodarce a także może mieć wpływ na stosunki zagraniczne.

Reagowanie kryzysowe - to bieżące działania służb ratowniczych na wszelkie zdarzenia - zagrażające zdrowiu i życiu obywateli lub środowisku - zmierzające do ograniczenia lub zlikwidowania ich skutków oraz niesienia pomocy poszkodowanym (jest jedną z faz zarządzania kryzysowego).

Zarządzanie kryzysowe realizowane jest w 4 fazach:
  • I Faza 
zapobieganie – polega na dokonaniu analizy możliwych do wystąpienia sytuacji kryzysowych i podejmowaniu działań ograniczających prawdopodobieństwo wystąpienia tych sytuacji lub działania mające na celu zminimalizowanie potencjalnych skutków tych sytuacji.
  • II Faza przygotowanie – polega na podejmowaniu działań planistycznych, dotyczących sposobów reagowania na czas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych, umożliwiających wpływ na ich przebieg w celu zmniejszenia negatywnych skutków tych zdarzeń. Obejmuje również działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania.
  • III Faza
 reagowanie – polega na podejmowaniu zaplanowanych skoordynowanych przedsięwzięć w celu:
 - zahamowania rozwoju sytuacji kryzysowej,
 - udzielenia pomocy poszkodowanym,
 - ograniczenia zniszczeń i strat.
  • IV Faza
 odbudowa - przywrócenie stanu z przed sytuacji kryzysowej.


Printer Friendly Version Email This To Your Friend
System Zarządzania Jakością
PN-EN ISO 9001:2009

Internetowa rejestracja do kolejki
Wydziału Komunikacji i Transportu
Biuletyn
Informacji
Publicznej


Związek
Powiatów
Polskich


Dziennik Ustaw


Monitor Polski


Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego


Certyfikat Akcji Przejrzysta Polska

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 - 2010 r.Gospodarka odpadami
informacja nt. ważności decyzji

Kalendarz dla organizacji pozarządowychStarostwo Powiatowe w Pabianicach
Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Jesteś osobą na tej stronie. | Kontakt: Webmaster