Zarząd Powiatu Rada Powiatu Jednostki powiatowe Charakterystyka Powiatu Kontakt Polityka Cookies
Strona główna  >  Zarządzanie Kryzysowe  >  Powiatowe Centrum...  >  Powiatowy Zespół... 

ZARZĄDZENIE NR 33 /2008
Starosty Pabianickiego
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz, 1592, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162. poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz.1218) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) zarządzam co następuje:

§ 1.


W celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w powiecie pabianickim, powołuję Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „zespołem” jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 2.


Do zadań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy:

Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie zarządzania kryzysowego; Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; Opiniowanie powiatowego planu reagowania kryzysowego;

§ 3.


W skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wchodzą:
 • Starosta Pabianicki - Przewodniczący Zespołu;
 • Powiatowy Komendant PSP w Pabianicach;
 • Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach;
 • Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • Powiatowy Inspektor Sanitarny;
 • Powiatowy Inspektor Weterynarii;
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

2. W posiedzeniach zespołu na prawach członka biorą udział wyznaczeni przez Przewodniczącego, w zależności od potrzeb n/w przedstawiciele służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych starostwa powiatowego oraz społecznych organizacji ratowniczych:
 • Sekretarz Powiatu
 • Skarbnik Powiatu
 • Naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego
 • Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
 • Rzecznik prasowy
 • Pracownicy PCZK
 • Przedstawiciel KP PSP;
 • Przedstawiciel KP Policji;
 • Przedstawiciel Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
 • Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • Przedstawiciel Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
 • Przedstawiciel Zarządu Gospodarki Wodnej
 • Przedstawiciel WOPR
 • Przedstawiciel Rejonowego Sztabu Ochotniczego Centrum Ratownictwa;
 • Prezesi jednostek OSP z terenu powiatu

3. W skład Zespołu mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez Starostę.

§ 4.


1. Pracami Zespołu kieruje jego przewodniczący.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
 • kierowanie Zespołem;
 • zatwierdzanie rocznego planu pracy i zmian w Regulaminie Pracy Zespołu;
 • określanie przedmiotu i terminów posiedzeń;
 • zawiadamianie o terminach posiedzeń;
 • przewodniczenie posiedzeniom;
 • zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami Zespołu;
 • inicjowanie i organizowanie prac Zespołu;

§ 5.


1. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pracuje w trybie posiedzeń.
2. Posiedzenie planowe Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu, nie rzadziej niż raz na pół roku.
3. Miejscem posiedzeń jest Sala Kominkowa Starostwa Powiatowego lub inne miejsce określone przez Przewodniczącego Zespołu.
4. Z posiedzeń planowych sporządza się protokół, który zatwierdza Przewodniczący Zespołu.
5. Posiedzenia doraźne Zespołu zwoływane są w trybie, miejscu, czasie i składzie określonym każdorazowo przez Przewodniczącego Zespołu.
6. Obsługę kancelaryjno – biurową Zespołu zapewnia Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
7. Alarmowanie i powiadamianie członków Zespołu na polecenie Przewodniczącego lub jego zastępcy odbywa się zgodnie z planem alarmowania znajdującym się w planie reagowania kryzysowego.
8. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może nakazać zmianę miejsca i trybu pracy Zespołu.
9. Dokumentami działań i prac Zespołu są:
 • plan reagowania kryzysowego,
 • plany ćwiczeń,
 • protokoły z posiedzeń Zespołu,
 • raporty bieżące i okresowe,
 • inne, określone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 6.


1. Przewodniczący Zespołu decyduje o przekazywanych do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.
Prawo udzielania informacji na konferencjach prasowych przysługuje wyłącznie Przewodniczącemu Zespołu lub upoważnionej przez niego osobie.
Decyzję o zapraszaniu na posiedzenie Zespołu przedstawicieli środków masowego przekazu podejmuje Przewodniczący Zespołu.
Obsługę prasową Zespołu organizuje Rzecznik prasowy.

§ 7.


Traci moc Zarządzenie Nr 49/2006 Starosty Pabianickiego z dnia 24 października 2006 r w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

§ 8.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisaniaPrinter Friendly Version Email This To Your Friend
System Zarządzania Jakością
PN-EN ISO 9001:2009

Internetowa rejestracja do kolejki
Wydziału Komunikacji i Transportu
Biuletyn
Informacji
Publicznej


Związek
Powiatów
Polskich


Dziennik Ustaw


Monitor Polski


Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego


Certyfikat Akcji Przejrzysta Polska

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 - 2010 r.Gospodarka odpadami
informacja nt. ważności decyzji

Kalendarz dla organizacji pozarządowychStarostwo Powiatowe w Pabianicach
Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Jesteś osobą na tej stronie. | Kontakt: Webmaster