Zarząd Powiatu Rada Powiatu Jednostki powiatowe Charakterystyka Powiatu Kontakt Polityka Cookies
Strona główna  >  Zarządzanie Kryzysowe  >  Powiatowe Centrum...  >  Całodobowy dyżur 

ZARZĄDZENIE NR 42 /2008
Starosty Pabianickiego
z dnia 31 lipca 2008r.

w sprawie organizacji całodobowego dyżuru
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz, 1592, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162. poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz.1218) oraz art. 18 ust. 2 w związku z art 16 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) zarządzam, co następuje:

§ 1.


W związku z zarządzeniem Nr 26/08 Starosty Pabianickiego z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia referatu w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz w celu zapewnienia prawidłowego kierowania całokształtem zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym na terenie powiatu pabianickiego, ustala się organizację i zasady funkcjonowania całodobowego dyżuru, który ma na celu: zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej (wojewody, sąsiednich powiatów i gmin położonych na terenie powiatu pabianickiego), nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności, współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, akcje poszukiwawcze i humanitarne, realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej Państwa.

§ 2.


Całodobowy dyżur realizowany jest przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pabianicach przy współudziale pracowników Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.

§ 3.


Szczegółowe zasady organizacji całodobowego dyżuru określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.


Do prowadzenia dokumentacji całodobowego dyżuru zobowiązuje się pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pabianicach.

§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 42 / 2008
Starosty Pabianickiego z dnia 31.07. 2008r.

INSTRUKCJA DZIAŁANIA CAŁODOBOWEGO DYŻURU


I. ZASADY OGÓLNE

W celu zapewnienia prawidłowego kierowania całokształtem zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym na terenie powiatu pabianickiego ustala się zasady organizacji i funkcjonowania całodobowego dyżuru zwanego dalej „Dyżurem”. Pełnienie dyżuru ma na celu:

zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, współdziałanie z komórkami organizacyjnymi organów administracji (wojewody, sąsiednich powiatów i gmin powiatu) realizującymi zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności, współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.

Całodobowy dyżur realizuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pabianicach.

Zadania wykonywane w ramach całodobowego dyżuru obejmują:

gromadzenie i aktualizację danych o potencjalnych zagrożeniach mieszkańców powiatu mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludności, znaczną destrukcję w infrastrukturze, uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i instalacji technicznych niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania, powiadamianie i alarmowanie gmin o zagrożeniach ludności i środowiska naturalnego na terenie powiatu oraz o sposobach minimalizacji ich skutków, systematyczne kontrolowanie sprawności działania systemu alarmowego, ostrzegania oraz urządzeń łączności, współpracę z instytucjami realizującymi stały monitoring środowiska, przygotowanie wstępnej analizy powstałych zagrożeń i uruchomienie działań ochronno-ratowniczych, zgodnie z ustalonymi procedurami, koordynację akcji ratowniczych i prewencyjnych do czasu przejęcia przez upoważnione osoby, stworzenie zaplecza dla pracy zespołu doradczego wspomagającego podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożeń, katastrof lub kryzysu, współdziałanie w zakresie wymiany i analizy informacji z powiatowymi inspekcjami, służbami i strażami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, współpracę z właściwymi komórkami organów administracji wojewody, sąsiednich powiatów oraz gmin z terenu powiatu w zakresie wymiany informacji istotnych dla bezpieczeństwa powiatu i jego mieszkańców, gromadzenie i aktualizację baz danych o zagrożeniach oraz siłach i środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.

Skład osobowy dyżuru.

Funkcjonowanie dyżuru zapewnia dyżurny. W godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach dyżur pełni wyznaczony pracownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Po godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz w dni wolne od pracy dyżurny pełni dyżur domowy według wcześniej zatwierdzonego przez Starostę grafiku.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Obowiązki przejmującego dyżur:

przyjęcie wyposażenia pomieszczenia, w którym pełniony będzie dyżur, zapoznanie się z instrukcją działania dyżuru i przystąpienie do pracy, zapoznanie się z aktualną sytuacją na obszarze powiatu, w tym z miejscem pobytu Starosty, sprawdzenie funkcjonowania technicznych środków łączności, potwierdzenie przyjęcia faktu dyżuru (podpis) w meldunku zmiany zdającej (wyszczególniając ewentualnie stwierdzone braki i niedociągnięcia).

2. Obowiązki zdającego dyżur:

sporządzanie w formie pisemnej meldunku z przebiegu dyżuru, zapoznanie przejmującego dyżur z sytuacją na terenie powiatu oraz otrzymanymi zadaniami, przekazanie przejmującemu dyżur wszystkich spraw nie załatwionych i wskazanie sposobu ich realizacji, poinformowanie przejmującego dyżur o miejscu pobytu Starosty oraz wydanych przez niego dyspozycjach.

3. Zadania dyżurnego:

przyjmowanie wszystkich napływających informacji i ich potwierdzanie a także przekazywanie ich do dalszego postępowania poszczególnym osobom stosownie do ich kompetencji, informowanie środków masowego przekazu o zdarzeniach w ramach udzielonego upoważnienia, przyjmowanie informacji o zdarzeniach kwalifikowanych jako nadzwyczajne zagrożenie środowiska i prowadzenie postępowania zgodnie z obowiązującymi procedurami, w przypadku zdarzeń kwalifikowanych jako nadzwyczajne zagrożenie środowiska lub klęski żywiołowe, katastrofy i inne tego typu zdarzenia wyszukiwanie w bazie danych dla potrzeb kierującego akcją niezbędnych informacji, obsługa sieci łączności zarządzania Starosty oraz uruchamianie systemu alarmowego – zgodnie z poleceniem osób uprawnionych, w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych, zdarzeń kryzysowych i innych: monitorowanie i zbieranie informacji, dokonywanie analiz i oceny zdarzeń, prowadzenie dokumentacji zdarzeń na załącznikach do instrukcji nr 1,2,3, wykonywanie czynności zleconych przez kierującego akcją. przekazywanie stosownych informacji do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w sąsiednich powiatach i gminach z terenu powiatu pabianickiego, bieżące prowadzenie książki meldunków o zaistniałych zdarzeniach stanowiącej załącznik nr 2 do instrukcji,

opracowywanie i przekazywanie Staroście pełnej, wiarygodnej, pisemnej informacji w razie wystąpienia zdarzeń kryzysowych mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludności, znaczną destrukcję w infrastrukturze bądź uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i instalacji technicznych niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania, gromadzenie i aktualizowanie informacji w bazie danych, współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się reagowaniem w sytuacjach kryzysowych, nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania i systemu wczesnego ostrzegania.

III. INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku otrzymania: informacji o wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń spowodowanych siłami przyrody lub awarią obiektów technicznych należy powiadomić osoby funkcyjne Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.Printer Friendly Version Email This To Your Friend
System Zarządzania Jakością
PN-EN ISO 9001:2009

Internetowa rejestracja do kolejki
Wydziału Komunikacji i Transportu
Biuletyn
Informacji
Publicznej


Związek
Powiatów
Polskich


Dziennik Ustaw


Monitor Polski


Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego


Certyfikat Akcji Przejrzysta Polska

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 - 2010 r.Gospodarka odpadami
informacja nt. ważności decyzji

Kalendarz dla organizacji pozarządowychStarostwo Powiatowe w Pabianicach
Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Jesteś osobą na tej stronie. | Kontakt: Webmaster