Zarząd Powiatu Rada Powiatu Jednostki powiatowe Charakterystyka Powiatu Kontakt Polityka Cookies

Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego

Projekt „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego” realizowany jest w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) – Ośrodek Rozwoju Edukacji Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa

Beneficjent projektu: Powiat Pabianicki

Realizator projektu: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Wartość projektu 743 880,24 zł
Dofinansowanie 743 880,24 zł

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.

Projekt skierowany jest do: 488 nauczycieli, w tym 28 dyrektorów szkół i przedszkoli

Projektem objętych zostanie: 28 szkół i przedszkoli powiatu pabianickiego tj.

 • 4 przedszkola,
 • 24 szkoły dla dzieci i młodzieży, w tym:
  • 10 szkół podstawowych,
  • 8 gimnazjów
  • 6 szkół ponadgimnazjalnych (technika, zasadnicze szkoły zawodowe, licea)

Cel główny projektu: Poprawa spójności i efektywności organizacji działań ukierunkowanych na doskonalenie nauczycieli powiatu pabianickiego poprzez opracowanie i wdrożenie Powiatowego Programu Wspomagania w okresie IV2014-VIII 2015.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli poprzez stworzenie i wdrożenie RPW szkół i przedszkoli spójnych z ich zdiagnozowanymi potrzebami rozwojowymi,
 2. Wzrost kompetencji dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie przeprowadzania diagnozy potrzeb placówki w obszarze wymagającym wsparcia,
 3. Podniesienie jakości współpracy w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń wśród 80 dyrektorów i nauczycieli powiatu pabianickiego poprzez udział w 4 sieciach współpracy i samokształcenia.

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Opracowanie i wdrożenie Powiatowego Programu Wspomagania
  Zostanie opracowana strategia wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie pabianickim oparta o analizę potrzeb i diagnozę placówek. Powiatowy Program Wspomagania będzie na bieżąco monitorowany, a po zakończeniu jego realizacji zostanie opracowany raport. Oczekiwany efekt realizacji projektu to objęcie 20% szkół pilotażem w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli jako element wsparcia szkół.
 2. Przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w 4 przedszkolach i 24 szkołach w oparciu o wykonane oferty doskonalenia nauczycieli
  W ramach projektu Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji przeprowadzą diagnozy potrzeb szkół i przedszkoli odnośnie doskonalenia w poszczególnych placówkach i opracują dla nich Roczne Plany Wspomagania. Ponadto placówka oświatowa otrzyma fachowe wsparcie poprzez warsztaty, szkolenia, konsultacje grupowe i indywidualne. Do prowadzenia tych form doskonalenia będą zapraszani eksperci i specjaliści zgodnie z potrzebami placówki.
 3. Utworzenie i prowadzenie 4 tematycznie różnych sieci współpracy i samokształcenia
  Nauczyciele, dyrektorzy będą mogli uczestniczyć i wymieniać swoje doświadczenia w ramach sieci przedmiotowych lub problemowych pod kierunkiem koordynatora sieci, jak również pracować na platformie online. Ponadto uczestnicy sieci otrzymają fachowe wsparcie poprzez warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe. Do prowadzenia tych form doskonalenia będą zapraszani eksperci zgodnie z potrzebami uczestników sieci.

Biuro projektu:
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice,
tel. 42 215 42 42; /fax: 42 215 04 31, e-mail: podn@podn-pabianice.pl

Strona projektu: http://ancom.nazwa.pl/podn-projekty/?page_id=248Printer Friendly Version Email This To Your Friend
System Zarządzania Jakością
PN-EN ISO 9001:2009

Internetowa rejestracja do kolejki
Wydziału Komunikacji i Transportu
Biuletyn
Informacji
Publicznej


Związek
Powiatów
Polskich


Dziennik Ustaw


Monitor Polski


Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego


Certyfikat Akcji Przejrzysta Polska

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 - 2010 r.Gospodarka odpadami
informacja nt. ważności decyzji

Kalendarz dla organizacji pozarządowychStarostwo Powiatowe w Pabianicach
Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Jesteś osobą na tej stronie. | Kontakt: Webmaster